Στόχοι

Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (Ε.Υ.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 1981 και είναι ένα επιστημονικό σωματείο, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, σκοποί του είναι:

  • Την καλλιέργεια και την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων στο γενικό υδροτεχνικό πρόβλημα, όπως αυτό παρουσιάζεται με κάθε μορφή στον ελληνικό χώρο.
  • Την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ των μελών του και την επιμόρφωση πάνω στα θέματα της τεχνικής του νερού.
  • Τη συνεχή επαφή και επικοινωνία με διάφορους παρεμφερείς ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, για μεταφορά τεχνολογίας και υποβοήθηση των ειδικών φορέων (μελετητές υδραυλικών έργων, φορείς εκμεταλλεύσεως υδάτινου δυναμικού κ.τ.λ.) στην εφαρμογή προηγμένων υδροτεχνικών μεθόδων.

Η E.Y.E. δεν είναι κλειστό σωματείο, συνεπώς δεν αποβλέπει μόνο στην προσφορά επιστημονικών πληροφοριών στα μέλη του. Αποβλέπει επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα σχετικά με τα υδραυλικά έργα, τη διαχείριση των υδατικών πόρων κ.α., βοηθώντας το έργο των ιδιωτικών και κρατικών φορέων.
Για την επίτευξη των σκοπών της η E.Y.E. στηρίζεται στις επιστημονικές προσπάθειες, τις έρευνες και τις μελέτες των μελών της, καθώς και στην ομαδική εργασία ειδικών επιστημόνων μελών της, που επεξεργάζονται επιστημονικά προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος. Η E.Y.E. οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, συμπόσια, συνέδρια, μαθήματα και διαλέξεις και εκδίδει δελτία και τεχνικά περιοδικά και μπορεί να απονέμει βραβεία και επιστημονικές διακρίσεις. Η Ε.Υ.Ε. μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της, μπορεί να χρηματοδοτεί επιστημονικές έρευνες για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών τους.