Εγγραφές στο συνέδριο

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών, προκειμένου οι εργασίες να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Αν ένας συγγραφέας υποβάλει περισσότερες από μία εργασίες, τότε για τις επιπλέον μπορεί να πληρώσει φοιτητική συνδρομή, ανεξαρτήτως του αν είναι φοιτητής ή όχι.

Κόστος Εγγραφής

  • Κανονική εγγραφή: 100 €
  • Φοιτητική Εγγραφή: 40 €

Το ποσόν της εγγραφής θα κατατίθεται ονομαστικά στην Τράπεζα Πειραιώς, στο λογαριασμό που διατηρεί η Ε.Υ.Ε. με αρ. (IBAN: GR5901722020005202019358275) και θα αποστέλλεται το αποδεικτικό εγγραφής στο e-mail: hhaconference2022@auth.gr