Αντικείμενα του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Διαχείριση και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
 • Αρδεύσεις – Στραγγίσεις – Εγγειοβελτιωτικά Έργα
 • Αστικά Υδραυλικά Έργα
 • Υδρολογία – Οικοϋδρολογία
 • Κλιματική Αλλαγή και Υδατικοί Πόροι
 • Διαχείριση Λεκανών Απορροής – Διασυνοριακές Λεκάνες
 • Ρευστομηχανική – Υδραυλική – Οικοϋδραυλική – Γεωργική Υδραυλική
 • Ποτάμια Υδραυλική – Διάβρωση – Στερεομεταφορά
 • Υδραυλική Υπογείων Υδάτων – Υδρογεωλογία
 • Πλημμύρες – Ξηρασίες
 • Προστασία και Αποκατάσταση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος – Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης – Ακτομηχανική
 • Προστασία, Αποκατάσταση και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων – Υγροβιότοποι
 • Ποιότητα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων: Παρακολούθηση – Μεταφορά Ρύπων – Αποκατάσταση
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων – Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας – Επαναχρησιμοποίηση
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού
 • Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία
 • Οικονομικά Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Τηλεπισκόπηση – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Άρδευση Ακριβείας
 • Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
 • Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης – Βελτιστοποίησης – Λήψης Αποφάσεων – ΙοΤ
 • Μετρήσεις Πεδίου – Δειγματοληψίες – Βάσεις Δεδομένων – Εργαστηριακά Ομοιώματα & Τεχνικές
 • Νομοθεσία και Εκπαίδευση για το Νερό, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Καλές Πρακτικές Επίτευξης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Νερό και Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Νερό και Αγροτική Παραγωγή, Ποιότητα Τροφίμων -Εικονικό Νερό
 • Υδατικό Αποτύπωμα και Ανάλυση Κύκλου Ζωής