Τα πρακτικά του συνεδρίου θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη του.